Liên hệ

► Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Myanmar

-Địa chỉ: Số 256-268, Đường Ahlone, Quận Dagon, Thành phố Yangon

-Điện thoại: (+95-1) 2303227

-Fax: (+95-1) 2303226

-Email: vnembmyr2012@gmail.com

-Website : vnembassy-yangon.mofa.gov.vn​